Opis bibliograficzny książki norma

Pobierz

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.. Na końcu każdego opisu bibliograficznego stawia się kropkę!. Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie ci ągłym 1.Niektóre normy wydawnicze sugerują także, aby w takich przypadkach zrezygnować ze skrótu "dz. cyt.", ponieważ początek tytułu i trzy kropki już sugerują, że dane dzieło było wcześniej cytowane.. Książki.. - Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.opisach bibliograficznych zawartych w danej publikacji.. PN-N-01152-13 (2000 r.) Opis bibliograficzny.. • Poszczególne człony opisu oddzielamy od siebie przecinkami.. Od 2009 r. zeszyty ogłaszane są w formie plików PDF.. Nadal możnaW Polsce obowiązuje Polska Norma Bibliograficzna, ukazująca pełny opis bibliograficzny - zalecany do katalogowania przez instytucje druków zwartych (książek) i ciągłych (czasopism, serii zeszytów naukowych itp.) oraz elektronicznych.Bibliografia przedmiotowa(komentarze, opracowania danego tematu czy problemu, omówienia, interpretacje, analizy tekstów uwzględnionych w bibliografii podmiotowej).. Dokumenty elektroniczneKsiążki, PN-N-01152.01/A1.. (loco citato) = miejsce cytowane - zastępuje dane bibliograficzne: tytuł, podtytuł, adres wydawniczy dokumentu już raz opisanego we wcześniejszym przypisieOpisy bibliograficzne..

Opis bibliograficzny.

PN-ISO 2:1999.Opis bibliograficzny to wzór, według którego powinno opisywać się książki, publikacje, fragmenty dzieł, filmy, ryciny i inne elementy prezentacji maturalnej.. • W przypadku niepodanego w książce roku wydania, piszemy symbol: [bdw] (skrót od: brak daty wydania).Bibliografia -wywodzi się od greckich słów: biblion(biblos) -książka oraz graphein- pisać, opisywać.. Film; PN-N-01152-7: 1985 Opis bibliograficzny.. Dokumentacja.. Książki (Zmiana A1) PN-N-01152-2 (1997 r.) Opis bibliograficzny.. Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.Zasady sporządzania opisów bibliograficznych oraz bibliografii załacznikowej reguluje norma: PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja.. nazwisko autora (autorów) lub redaktora (redaktorów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN.OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄśKI Informacji na temat ksiąŝki szukamy najpierw na stronie tytułowej.. Wydawnictwa ciągłe.. Dokumenty elektroniczne.. Bibliografia -to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonychkryteriów, spełniający zadania informacyjne..

Autor w opisie bibliograficznym.

Zasady ogólne 2.1.. Barbara Grzegorzewska, Znak, Kraków 2004 .Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Wydawnictwa ciągłe, PN-N-01152-13.. Stary sad.. Opis bibliograficzny.. Norma międzynarodowa PN-ISO 690 : 2012 nie narzuca określonego sposobu tworzenia bibliografii załącznikowej.Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument.. Informacja i dokumentacja.We wszystkich opisach bibliograficznych umieszczonych w opracowaniu należy stosować jednolity styl, format, i interpunkcję.. Przedmiotem tej normy jest opis bibliograficzny książek opublikowanych wyłącznie po 1800 roku.. Dobór i selekcja materiałuTe dwie polskie normy to jest jedna i ta sama norma, tylko inny arkusz: PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny.. Bibliografiazałącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002- Dokumentacja - Przypisy .1.. Przypisy bibliograficzne.. Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego (książki) - (do trzech autorów), pracy zbiorowej 2.. Tytuł artykuł Cz. 1, Opis bibliograficzny Marii Lenartowicz (wyd.. Do końca 2009 r. zeszyty "PB" ogłaszane były drukiem.. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia..

Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe.

Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.. PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny.. Skróty sporządza się .PN-N-01152-13: 2000 Opis bibliograficzny.. Książki i PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny.. w opisie książki: Tytuł: dodatek do tytułu.Przykład opisu bibliograficznego fragmentu w wydawnictwie zwartym Iwaszkiewicz, Jarosław.. Książki.. oraz normy pomocnicze: PN-ISO 9:2000.. Opis bibliograficzny fragmentu wydawnictwa zwartego 3.. Opis bibliograficzny.. Nie wszystkie elementy opisu bibliograficznego podajemy w bibliografii Jeśli autor nie jest znany lub autorów jest więcej niż trzech - opis zaczyna się od.Opis bibliograficzny przewidziany w instrukcji jest zgodny z postanowieniami pol- skiej normy PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - książki oraz Przepisami katalogowania książek.. Książka napisana w całości przez 1 autora w j. polskim oraz wersja ang. .. (w Polsce: Polska Norma Bibliograficzna, ukazująca pełny opis bibliograficzny - zalecany doStyl ten definiują następujące normy: PN-ISO 690 DOKUMENTACJA.PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: ZAWARTOŚĆ, FORMA I STRUKTURA oraz norma PN-ISO 690-2 INFORMACJA I DOKUMENTACJA.Dokumenty elektroniczne i ich części, ale w powszechnym obiegu bywa też nazywana polską normą bibliograficzną.2 PRZYKŁADY KSIĄŻKA Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego) jednotomowej, jednego autora Nazwisko i imię, Tytuł, Wydawca, Miejsce i rok wydania Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Czytelnik, Warszawa 1998 Nazwisko i imię, Tytuł, tł..

Opis bibliograficzny całości wydawnictwa ci ągłego 5.

Opis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej Elementy obowiązkowe opisu bibliograficznego artykułu (rozdziału) z książki pod redakcją Nazwa autora artykułu (rozdziału).. określają następujące normy:Opis bibliograficzny książki Elementy opisu bibliograficznego książki.. Tylko jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy.Normy, na podstawie których tworzy się opisy publikacji w BPP .. Opisy sporządza się w trzecim i pierwszym stopniu szczegółowości.. Dokumenty elektroniczne; PN-N-01152-12: 1994 Opis bibliograficzny.. Zasoby drukowane dla różnych typów dokumentów a. książka b. rozdział w książce c. artykuł z czasopisma d. referat z konferencji (opublikowany) e. referat z konferencji (nieopublikowany) f. norma g. rozprawa naukowa (nieopublikowana) h. raport 2.2.Na podstawie normy PN 82 N 01152, opis bibliograficzny zawiera następujące dane kolorem wyróżniono: separatory logicznych części opisu, opis tytułu.. Imię i Nazwisko, Wydawca, Miejsce i rok wydania Schmitt Eric Emmanuel, Oskar i pani Róża, przekł.. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002.. 2 , 1987) oraz wewnętrznymi ustaleniami międzyGdy skrócony opis bibliograficzny pojawia się w tradycyjnych przypisach na .. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.opis bibliograficzny ksiĄŻki Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, numer ISBN.. W dalszej kolejności korzystamy z karty przedtytułowej, metryki ksiąŝki i okładki.. Na pierwszym stopniu szczegółowości ISBN nie jest .Opis bibliograficzny.. Opis bibliograficzny.. Dokumenty elektroniczne.. Książki.. - zastępuje dane bibliograficzne podane w przypisie bezpośrednio poprzedzającym loc.cit./l.c.. - Opis bibliograficzny - bibliografia końcowaw przypisach i opisach bibliograficznych ibid./ib.. • Tytuły tekstów zapisujemy pismem pochyłym-kursywą i wielką literą.. Książki (Zmiana A1), PN-N-01152-2.Opis bibliograficzny.. Książki (Zmiana A1) zmienia w kilku miejscach (w strefie wydania, strefie adresu wydawniczego i w strefie serii) zasady określone normą PN-N-01152-1:1982.. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.. Obowiązkowe elementy opisu:★ Opis bibliograficzny książki norma: Free and no ads no need to download or install.. Jeśli chodzi o ISBN, to jego stosowanie zależy od stopnia szczegółowości opisu bibliograficznego.. Zawartość, forma.. Dokumenty dźwiękowe; PN-N-01152-1: 1982 Opis bibliograficzny.. Warszawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt