Starożytność epoka literacka charakterystyka

Pobierz

Szczytowym momentem tego okresu jest VII-VI w. p.n.e, kiedy to rozwija się liryka grecka oraz V w. p.n.e uchodzący za czas rozwoju .Opis epoki starożytnej - Starożytny Rzym, Grecja, Egipt, filozofie, streszczenia mitów, mit o Prometeuszu i wiele innych.Starożytna Grecja: Epoka niepodległościowa -.. Koniec tej epoki jest trudny do określenia, najczęściej spotykanymi datami są: rok 395 n.e. - podział Cesarstwa Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie.Literatura Współczesna: od 1939 roku.. Ramy czasowe: Epoka trwała od IV tysiąclecia p.n.e. do V wieku n.e. ( w 476r.. Starożytność, zwana też antykiem (od łac. antiquus - dawny), to epoka która rozpoczyna się około czwartego tysiąclecia przed naszą erą, który to czas zbiega się z wynalezieniem pisma.. I choć sam egzamin maturalny z języka polskiego nie polega na referowaniu wiadomości z tychże epok, to jednak wiedza ta jest niezbędna podczas czytania i omawiania klasyki literatury, czyli lektur obowiązkowych.. Dla kultury i sztuki starożytnej niezwykle ważnym miejscem są Ateny.. Literatura rodzima.. Ojciec filozofii - to Sokrates, autor maksymy jedno wiem, że nic nie wiem, zwanej niewiedzą sokratejską.. Najwybitniejsi twórcy i ich dzieła-Arystoteles "Poetyka",-"Biblia",-Homer "Iliada", "Odyseja",-Platon "Obrona Sokratesa",-Sofokles "Antygona", "Król Edyp",-Wergiliusz "Eneida"..

Epoki literackie - charakterystyka.

(okres, kiedy tworzył i żył Homer) a IV/V w. n. e. Antyk to cywilizacja grecko - rzymska rozwijająca się na obszarze morza Śródziemnego od ok 2000 lecia p. n. e. do upadku cesarstwa rzymskiego (V w. n. Funkcjonują dwa określenia epoki poprzedzającej w dziejach kultury średniowiecze.. Historyzm - romantycy lubili powracać do czasów średniowiecznych i umieszczać tam akcje utworu, czerpac tematy z historycznych kronik.. Często wskazuje się datę 476 - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a kończy starożytność.. Wczesne średniowiecze: V-IXEpoki literackie to dla niektórych uczniów szczególnie trudne zagadnienie.. Pismo (alfabetyczne) istnieje od ok.Nazwa.. Najstarsze zabytki literatury polskiej to Bulla gnieźnieńska z 1136 r., która zawiera 410 nazw miejsc miejscowych i osobowych, oraz Księga henrykowska z XIII w.. Dziś traktujemy ten okres jako istotne podwaliny pod rodzącą się literaturę narodową.. Antyk (Starożytność) IX w.p.n.e - około IV-VI w.n.e.. - okres klasyczny - V i IV wiek przed Ch.Charakterystyka epoki średniowiecza.. Na przełomie IV i V w. p.n.e. nastąpił tu prężny rozwój architektury, rzeźby, filozofii, wreszcie to tu stworzono demokrację ateńską - rządy ludu.. Średniowiecze jak sama nazwa wskazuje (łac. media aetas, medium aevum) oznacza "wiek średni"..

Nazwa ta została nadana ...Antyk, Starożytność - charakterystyka epoki.

Ramy czasowe epoki zawierają się pomiędzy IX/VIII w. p. n. e.. Zawiera czas trwania epoki, przykłady najważniejszych twórców, cechy literatury starożytnej oraz cytaty.Pierwsza rzymska książka powstała z inicjatywy Appiusza Klaudiusza Cekusa, żyjącego w IV wieku p.n.e. Ojciec teatru starożytnego, twórca pierwszego aktora - to Tespis.Antyk - pochodzenie nazwy od łacińskiego słowa antiquus, czyli dawny.. Antyk inaczej nazywany starożytnością jest najstarszą epoką wyróżnianą w historii literatury niemniej jednak późniejsi twórcy (w tym współcześni) zawdzięczają mu wiele klasycznych wzorców.. Początek ­średniowiecza - IV/V w.. Oto skrócona charakterystyka epok literackich w Polsce: Antyk - w centrum zainteresowania znajdował się człowiek, życie ziemskie oraz natura.. W literaturze podkreślało się rangę człowieka i jego problemów, dążeń, słabości.1.. zakończona w 338 roku przed Ch.. Antyk.. (zdobycie Rzymu przez Germanów w 476 r. uznawane jest umownie za datę końcową epoki).Starożytność - przyjmuje się, że jako epoka literacka trwała od IX w p.n.e (z tego okresu pochodzą pierwsze świadectwa literackie) do 476 r. n.e., czyli symbolicznego momentu upadku Cesarstwa Rzymskiego..

Są to terminy: antyk (od łac. słowa antiquus - dawny) i starożytność.

Jest to okres rozwoju teatru i dramatu greckiego, a więc również jedności miejsca, czasu i akcji.Epoki.. Pierwsza poetka, twórczyni kobiecej liryki - to Safona z wyspy Lesbos.. (wg części historyków zakończona w 333 r).. Cechy sztuki klasycznej: harmonia, piękno, spokój, symetria, umiar.Nazwa epoki: Słowem starożytność lub antyk (z łac. antiguus - dawny) określamy pierwszą z dziesięciu epok literackich.. Nawiązania do starożytności.. Nazwa: obydwie nazwy Starożytność i Antyk z łac. Antiquus- dawny.. Cechy epokiNazwą "Starożytność" (lub "Antyk") określa się epokę, która obejmuje ponad 4 tysiące lat, zarówno przed, jak i po narodzeniu Chrystusa.. Skoncentrujmy się na literaturze rodzimej, bowiem zaczęła się ona kształtować właśnie w średniowieczu.. Ze starozytnością wiąże się początek sztuki, literatury, filozofii i nauki.. Pojęcia epoki Starożytność - Testy z epok - Język polski, liceum dla Klasa I Liceum - Klasowka.onet.plAntyk - charakterystyka epoki.. Jako pierwszy wprowadził je Horacy.. Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodnio rzymskiego.ANTYK - ogólna charakterystyka epoki..

Trudno określić dokładne ramy czasowe antyku.Starożytność - charakterystyka epoki.

Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.. Upadło Cesarstwo Zachodniorzymskiego).. Epoka ta obejmuje zarówno czasy najstarszych cywilizacji (egipskiej, greckiej, rzymskiej, babilońskiej, arabskiej, mezopotamskiej i innych), jak też czasy tzw. starożytności chrześcijańskiej, trwające od I do V wieku n.e.Pierwszy epik nazywany też ojcem literatury - to Homer, autor Iliady i Odysei.. W dawniejszej literaturze przedmiotu zwykło się przyjmować, że antyk oznacza historię i kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego, a w szczególności Grecji i Rzymu.Literackich np. ballada wywodzi się z twórczości ludu.. Starożytna Grecja jako państwo nigdy właściwie nie istniała.Charakterystycznymi cechami epoki hellenistycznej były: rozszerzenie się kultury Grecji klasycznej na obszary podbitej monarchii perskiej (w wyniku kolonizacji trwającej do połowy III wieku p.n.e.), jej zetknięcie się ze starszymi cywilizacjami Wschodu, pojawienie się nowych prądów w religii, filozofii i sztuce, rozwój naukiLiteraturę drugiej wojny światowej można nazwać kontynuatorką dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ pisarze tamtej epoki nadal tworzyli na emigracji i w podziemiach.. Przykładem może być Konrad Wallenrod Mickiewicza Mistycyzm -zakłada bowiem możliwość duchownego kontaktu z bóstwem, stąd często spotykamy w lit.Epoki literackie Antyk (Starożytność) Epoka i czas jej trwania.. Literaturę starożytnego Rzymu dzieli się na cztery epoki: archaiczną (240-80 p.n.e.) - wystawiano wtedy greckie dramaty w tłumaczeniu łacińskim, co zapoczątkowało pisanie sztuk o treści rodzimej.Średniowiecze to epoka, która oceniana była jako czasy upadku kultury wysokiej i zaprzepaszczenie dorobku antycznego.. Jednoznacznie negatywna ocena panowała aż do XIX wieku.. (pochodzi z niej najstarsze polskie zdanie: "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai", które wypowiedział śląski chłop do swojej żony, chcąc, by odpoczęła).Antyk - epoki literackie Plakat dydaktyczny przedstawiający antyk z cyklu "epoki literackie".. Kompendium sprawdzianowe zawiera ogólną charakterystykę epoki oraz wybrane zagadnienia z epoki antycznej.. Klasycyzm: Pojęcie klasycyzm pochodzi od łac. classicus - wzorcowy, pierwszorzędny, doskonały.. Dzieli się na: - okres archaiczny - od czasów legendarnych do początku wojen grecko-perskich i zburzenia Miletu w 494 r. przed Ch.. Każda epoka literacka posiada zupełnie różne cechy, często stojące w kontrze do poprzedniego nurtu.. Termin starożytność obejmuje dorobek wielu najstarszych cywilizacji: a) cywilizacje starożytnego Wschodu: Mezopotamia - kraina leżąca na Bliskim Wschodzie w dorzeczu Tygrysu i Eufratu.Starożytność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt