Instytucje demokracji ateńskiej

Pobierz

Prawo zasiadania w nim mieli wszyscy dorośli obywatele płci męskiej, przy czym wszyscy byli równi - nawet sprawowanie urzędów nie dawało żadnych przywilejów.. Udostępnij Wprowadzenie.. ; W Atenach rozwijała się również sztuka i filozofia.Prawa do uczestnictwa w obradach, jak i w ogóle praw o charakterze politycznym nie posiadali niewolnicy, kobiety oraz metojkowie (rzemieślnicy i kupcy).. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędników.Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej.. Ateny były jednym z największych greckich poleis.. demokracja Perykles starożytna Grecja demokracja ateńska zgromadzenie ludowe sąd ludowy Rada Pięciuset starożytne Ateny.. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędników.Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.).Instytucje demokracji ateńskiej.. Szkoła ponadpodstawowa.. Np. w Polsce, która zwana wtedy była Rzeczpospolitą Obojga Narodów, takie prawo posiadało tylko 10% ludności..

Wymień instytucje demokracji ateńskiej.

Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Sprawdź się .Demokracja ateńska Ateny były jedną z silniejszych i ważniejszych polis w starożytnej Grecji.. Polis ateńska była położona w Attyce.. Cywilizacje starożytne.. Nastąpiło to w odpowiedzi na warunkach politycznych, społecznych i gospodarczych.. Z tym właśnie miastem - państwem łączy się powstanie demokracji (słowo demokracja pochodzi od zwrotu demos kratos - rządy/władza ludu).Podstawa programowa Szkoła podstawowa - Historia i społeczeństwo .. 41 z początku XIX w. zrehabilitowały sofistów, teoretyków demokracji ateń-skiej, a monumentalne dzieło George Grote'a z połowy XIX w. o ustroju Attyki ostatecznie przywróciło pozytywną ocenę demokracji ateńskiej.W średniowieczu, a także w nowożytności funkcjonowało dużo instytucji, które charakteryzowały się cechami demokracji, ale ograniczały się do niewielkiej grupy osób.. Zgromadzenie Ludowe.. "Demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej: lud czyli obywatele obecni na Zgromadzeniu tworzyli prawo, wybierali (w więk-szości przypadków wybór zastąpiono losowaniem) urzędników i poddawali ich stałemu nadzorowi..

Przebiegiem Zgromadzenia kierował ...Główne instytucje demokracji ateńskiej.

Środki dydaktyczne.. poleca 74 % .. Życie w Atenach peryklejskich, pojęcia: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy Zeus, Atena, Apollo, mity Herakles, Odyseusz, olimpiada., Nowa podstawa programowa r. Szkoła podstawowa - Historia klasy - I.. Fundamenty Europy .. Przeczytaj.. Mieszkańcy Aten i okolic zbierali się 10 razy w roku, aby przedyskutować uchwały dotyczące Aten i jej mieszkańców.- demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej, co oznaczało, iż o sprawach państwowych decyzje podejmowały organa władzy, których członkowie zostali wybrani wola większości społeczeństwa.. Tekst "Reformy Klejstenesa, Efjaltesa-Peryklesa: Organy władzy w Atenach w V wieku p.n.e."" 2.. Rada Pięciuset - od czasu reform Klejstenesa najważniejsza instytucja administracji, zwana przez Ateńczyków zwyczajnie radą.Dzieliła się na dziesięć 50-osobowych zespołów, z których każdy urzędował przezAteński instytucja demokracji pojawiły się w kilku etapach.. Jednak na współczesne pojmowanie demokracji te starożytne źródła mia -Demokracja bezpośrednia (z greckiego Demos = lud oraz kratos = władza, czyli bezpośrednie rządy ludu) - system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji .Demokracja ateńska urzeczywistniała trzy jej rodzaje: narodową, … Jean-Jacques Rousseau i "piękne prawo liberum veto" "Monarchie, republiki, wszystkie te narody o tak świetnych instytucjach, wszystkie te pięknie zrównoważone rządy są zgrzybiałe, zagrożone bliską śmiercią; a …- wymienić najważniejsze instytucje i urzędników demokracji ateńskiej - omówić czym był ostracyzm (sąd skorupkowy)..

"Instytucje demokracji ateninskiej" Macius7007 Wysłana - 27 wrzesień 2008 16:20 | zgłoś naruszenie regulaminu.

1 ocena Najlepsza odp: 100% .liczne grupy ateńskiego społeczeństwa były pozbawione wpływu na rządy, np. cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety; ustrój ten można nazwać z tego powodu demokracja ograniczoną demokracja ateńska miała charakter bezpośredni; każdy obywatel mógł wyrażać swoją wolę osobiście, brać udział w obradach i uczestniczyć w podejmowaniu .Demokracja to efektywne panowanie ludu złożonego z pełnoprawnych obywateli przez instytucje prawa ustrojowego (w Atenach: Zgromadzenie, Radę, sądy przysięgłych itd.). ; W historii zapisała się swoim ustrojem politycznym - demokracją ateńską.W tym okresie wszyscy obywatele (mężczyźni) mieli prawo uczestniczenia w życiu politycznym tej greckiej polis.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .. Najwyższym organem władzy w Atenach było Zgromadzenie Ludowe (Ekklezja).. Zgromadzenie ludowe - mogli brać w nim udział wszyscy obywatele polis, czyli wolni mężczyźni, którzy mieli rodziców Ateńczyków.Głosowanie odbywało się przez podniesienie ręki.. ale widać jednak że tego nie zrobił i szuka osła który to za niego napisze _____ Woda po kolana po .Główną instytucją sądowniczą w demokracji ateńskiej była "heliaia", czyli sąd ludowy..

Sprawdź ile procent masz tłuszczu ... jakby wpisał w google to by przynajmniej wiedział ,że ateńskiej a nie ateninskiej!

- instytucje i urzędy były jednoroczne, poza urzędem stratega z reguły nie można było ich było sprawować wielokrotnie (urzędy kolegialne i kadencyjne).. W Atenach do uruchomienia procedury sądowej potrzebna była skarga konkretnego obywatela, poniewaz demokracja nie znała instytucji prokuratora.. i jego rzeczywisty wpływ na kształtowanie polityki swego państwa (w tym wyraża się druga składowa greckiego słowa demokracja (Δημοκρατία), κράτος - siła, władza).Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej.. Te trzy ostatnie grupy nie posiadały też ateńskiego obywatelstwa.. Uczeń umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy .Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. Demokracja ateńska:- prawa obywatelskie nie przysługiwały niewolnikom i cudzoziemcom,- kobiety nie mogły decydować o losach swojej ojczyzny,- każdy mógł zostać sędzią- wroga demokracji wypędzano z miasta na 10 lat,- każdy obywatel mógł przedstawić swój projekt,- głosowano bezpośrednio.- wymienić specyficzne cechy i instytucje demokracji ateńskiej; - porównać demokrację ateńską ze współczesną.. Inscenizacja "Ostracyzm" 3.. Spośród ateńskich urzędników najważniejszą rolę odgrywali stratedzy.. Zgromadzenie ludowe ustanawiało prawa i decydowało o najważniejszych sprawach państwa.Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej: - o sprawach politycznych dyskutowano najczęściej podczas przedstawień w teatrze.. Demokracja bezpośrednia w przeciwieństwie do demokracji pośredniej eliminuje chaos w strukturach i procesie rządzenia.Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. Jedną z instytucji życia w Atenach było zgromadzenie wszystkich obywateli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt